Hindreku turismitalu keskkonnapoliitika

Hindreku turismitalu asub Kesk-Eestis, keset imeilusat loodust ja meie kollektiivi jaoks on selle hoidmine väga tähtis. Meile on oluline, et meid ümbritsev oleks puhas, liigirikas, jätkusuutlik ning aitaks kaasa kultuuripärandi säilimisele. Eesmärk on pakkuda võimalikult looduslähedast puhkust, lähtudes oma igapäevategevusel loodus- ja kultuuripärandi säilimisest ja väärtustamisest ning propageerides ka üleüldist maa- ja looduslähedast elu.

Jälgime, et meie igapäevane tegevus oleks võimalikult ökonoomne ja et me kasutaksime ressursse tõhusalt. Kasutame keskkonnasõbralikult toodetud ja ökoloogiliselt võimalikult puhtaid tooteid ning materiale. Aitame kaasa kohalike teenuste ja toodete tarbimisele, sh pakume neid oma puhkajatele, vahendades vaid neid teenuseid, mis on meie hinnangul ja kogemusel head ning kannavad samu väärtuseid. Hindreku turismitaluga seotud inimesed teevad oma tööd kirega ning aitavad kaasa keskkonda väärtustavate teenuste arendamisele ja kasutamisele näidates initsiatiivi looduskeskkonna paremaks muutmisel.

Lubame, et:

 • Turismitalu igapäevane tegevus ei tekita negatiivset koormust looduskeskkonnale ega häiri kohalikku elu;
 • hindame oma tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning arvestama neid ettevõtte juhtimisel;
 • järgime keskkonnaalaseid seadusi ja norme ning arvestame keskkonnaalaste arengutrendidega;
 • meie keskkonnaalased väärtused ja tegutsemispõhimõtted on arusaadavad ning järgitavad ka puhkajate poolt.

Hindreku turismitalu tegevuskava

 • töötame välja ja hoiame käigus keskkonnajuhtimissüsteemi;
 • eraldame keskkonnajuhtimiseks piisavalt ressursse;
 • tõstame töötajate teadlikust keskkonnaeesmärkide seadmisel;
 • uute tehnoloogiate, seadmete kasutusele võtmisel eelistame kõige energiatõhusamaid;
 • korraldame ja osaleme vabatahtlikult looduskeskkonda parandavates projektides;
 • väärtustame kohalikke loodussõbralikke tooteid ja teenuseid ning pakume neid puhkajatele;
 • pakume võimalust (kogemust) looduslähedaseks aja veetmiseks ning keskkonnateadlikkuse tõusuks;
 • osutame keskkonnasõbralikke teenuseid:
  • kasutame säästlikult ja efektiivselt kõiki ressursse,
  • vähendame jäätmete kogust,
  • ei kasuta keskkonnaohtlikke aineid,
  • tagastame pakendeid suurimas võimalikus mahus,
  • kaasame kliente keskkonnaalasele tegevusele
 • tõstame menüüs Eesti toitude osakaalu
 • tegeleme aktiivselt kogukonna kaasamisega oma tegevustes
 • kogume teadmisi kohalike traditsioonide ja ajaloo kohta ning rakendame neid oma teenustesse

Hindreku turismitalu on ökoturismiteenuse pakkuja

Ökoturism  on  vastutustundlik  reisimine,  mis  toetab  loodus-  ja  kultuuripärandi  säilimist  ja kohalike  elanike  heaolu ning harib külastajat kohaliku looduse ja kultuuri alal (Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus, TIES). Ökoturism on säästva turismi erivorm, väiksemamahuline kvaliteetturism, mis toimub väljaspool linnakeskkonda, pakkudes ehedaid loodus-ja kultuurielamusi, kuid samas arvestades ökoloogilist koormustaluvust (EAS).